Farmy Fotowoltaiki SA

Farmy Fotowoltaiki SA

Zainwestuj w słoneczną spółkę dywidendową, która do roku będzie notowana na NewConnect!

z 4 050 000 zł

z 4 050 000 zł
 
Inwestorzy
7,50 zł
Cena Akcji
540 000
Liczba Akcji
Kampania zakończona

Atuty spółki

Nasz model biznesowy opiera się na budowie farm fotowoltaicznych, przy współpracy z wiodącymi partnerami na rynku. Nabywane przez inwestora akcje spółki Farmy Fotowoltaiki SA nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które będą miały miejsce w przyszłości. Jesteśmy spółką dywidendową, która do 12 miesięcy planuje pierwsze notowanie na NewConnect!

Zrealizowane kroki milowe na dzień 8 marca 2021 roku:

 • Zawarliśmy (bezpośrednio lub przez spółki celowe) umowy deweloperskie na co najmniej 39 farm o minimalnej łącznej mocy 72 MW.
 • Powstała pierwsza spółka celowa Farma F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem w celu realizacji projektów farm fotowoltaicznych na własny użytek.
 • Spółka Farmy Fotowoltaiki SA do 12 miesięcy planuje debiut na NewConnect i została już w tym celu podjęta stosowna uchwała.
 • Farmy Fotowoltaiki SA rozpoczęła współpracę z będącym liderem na rynku partnerem branżowym, spółką Columbus Energy SA, zawiązując nową spółkę Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której oba podmioty objęły po 50% udziałów. Spółka została utworzona w celu wspólnej realizacji projektów, polegających m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu wolnostojących instalacji fotowoltaicznych, poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich przygotowaniem pomiędzy Farmy Fotowoltaiki SA oraz Columbus Energy SA.
 • Spółka Columbus&Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę przedwstępną w sprawie nabycia projektu fotowoltaicznego o mocy 1MW w nieruchomości zlokalizowanej w obrębie gminy Żyraków w województwie podkarpackim. Ten projekt wygrał ogłoszoną przez Prezesa URE aukcję zwykłą na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zaoferowane ceny zawierają się w przedziale od 268,73 zł/MWe.
 • Spółka Columbus&Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę przedwstępną w sprawie nabycia projektu fotowoltaicznego o mocy 2 × 0,85 MW zlokalizowanego na nieruchomości we wsi Miejsce Piastowe w województwie podkarpackim.
 • Spółka Columbus&Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia projektu fotowoltaicznego o mocy 1 MW zlokalizowanego na nieruchomości we wsi Niemstów w województwie podkarpackim.
 • Spółka Columbus&Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia dwóch projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW zlokalizowanych na nieruchomości we wsi Opaka w województwie podkarpackim.
 • Spółka Columbus&Farmy Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia dwóch projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW zlokalizowanych na nieruchomości we Tymce w województwie podkarpackim.
 • Zawiązane zostały spółki celowe (w każdej z wyżej wymienionych spółek celowych Columbus&Farmy Sp. z o.o. objęła 100% udziałów):
  – Farma F2 Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację pięciu farm fotowoltaicznych
  o łącznej mocy 5 MW, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 13,4 ha.
  – Farma F3 Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację pięciu farm fotowoltaicznych
  o łącznej mocy 5 MW, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 7,9 ha.
  – Farma F4 Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację pięciu farm fotowoltaicznych
  o łącznej mocy 5 MW, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 10,7 ha.
  – Farma F5 Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację ośmiu farm fotowoltaicznych
  o łącznej mocy 8 MW, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 16,5 ha.
  – Farma F6 Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację ośmiu farm fotowoltaicznych
  o łącznej mocy 8 MW, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 15,05 ha.
  – Farma F7 Sp. z o.o. i Farma F8 Sp. z o.o. odpowiedzialnych za realizację co najmniej czterech farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MW i nie większej niż 50 MW każda.
  – Farma F9 Sp. z o.o. i Farma F10 Sp. z o.o. odpowiedzialnych za realizację co najmniej czterech farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda.
 • Spółki celowe Farm Fotowoltaiki sfinalizowały szereg umów dotyczących długoterminowej dzierżawy łącznie dziesięciu działek, na których powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy minimum 43 MW.

O spółce

 • Farmy Fotowoltaiki SA

  Farmy Fotowoltaiki SA – to spółka zależna Berg Holding SA, która w kooperacji z Columbus Energy SA buduje farmy fotowoltaiczne o mocy 1-120 MWe. Berg Holding SA  w 2017 roku zadebiutowała na rynku NewConnect, a od lipca 2020 roku rozpoczęła działalność biznesową w strukturze holdingowej. Spółka Farmy Fotowoltaiki SA została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy SA realizuje poszczególne projekty farm, w ramach spółek celowych.

Farmy Fotowoltaiki SA – to spółka zależna Berg Holding SA, która w kooperacji z Columbus Energy SA buduje farmy fotowoltaiczne o mocy 1-120 MWe. Berg Holding SA  w 2017 roku zadebiutowała na rynku NewConnect, a od lipca 2020 roku rozpoczęła działalność biznesową w strukturze holdingowej. Spółka Farmy Fotowoltaiki SA została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy SA realizuje poszczególne projekty farm, w ramach spółek celowych.

Źródła przychodów

Podstawowym źródłem przychodów farm fotowoltaicznych jest sprzedaż wyprodukowanego prądu, który trafia do sieci energetycznej. Aby móc sprzedawać prąd wyprodukowany na farmie, inwestorzy, którzy są właścicielami takich elektrowni muszą wziąć udział w specjalnych aukcjach OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Aukcje podlegają jednak rygorystycznym warunkom. Rząd określa referencyjne ceny sprzedaży. Inwestorzy wystawiają swoje oferty na aukcje. Oferty te nie mogą przekroczyć cen referencyjnych. Po wybraniu najkorzystniejszych ofert, inwestorów przedstawionych na aukcji, państwo deklaruje odkupu od nich prądu. Zakładane jest, że prąd odkupowany jest drożej niż po cenach rynkowych, a wsparcie dla inwestora może trwać maksymalnie 15 lat.

Obecnie firma wraz z Columbus Energy SA dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW. Dzięki temu inwestor staje się częścią dynamicznie rozwijającej się spółki, która będzie wypracowywać profity w długim horyzoncie czasu.

W ciągu 12 najbliższych miesięcy planujemy wprowadzić akcje spółki do obrotu giełdowego (Q4 2021 – 1Q 2022) na rynku NewConnect, dając inwestorom płynność w obrocie kapitałem zainwestowanym w spółkę. Wejście na giełdę jest planowane w celu zapewnienia płynności akcji, a także poszerzenia możliwości dalszego pozyskiwania kapitału na rozwój.

Farmy Fotowotaiki SA w drodze na giełdę:

   • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15.02.2021 wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
   • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15.02.2021 wyraziło zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C. 
   •   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15.02.2021 upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

  a) wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C,
  c) dokonania dematerializacji akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.

Cel emisji

Celem emisji będzie sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, położonej we wsi Nagoszyn (woj. podkarpackie), która będzie pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do inwestycji to łącznie 2,63 ha, natomiast powierzchnia zajęta pod elektrownie nie przekroczy 2 ha. Na farmie znajdować się będzie ok. 2220 paneli fotowoltaicznych o mocy 450 W. Ich wydajność szacuje się na poziomie 18-20%. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Zakup innych gotowych projektów związany jest z faktem, że Columbus & Farmy w styczniu 2021 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia projektu fotowoltaicznego we wsi Miejsce Piastowe polegającego na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 2 × 0,85 MW.
Inwestycja w marketing spółki Farm Fotowoltaiki SA ma służyć wzmocnieniu marki oraz zwiększenie jej zasięgu. Chcemy również zainwestować w kampanie edukacyjne promujące Odnawialne Źródła Energii. Zakładamy, że podjęte działania przełożą się na wzrost rynku, na którym działają Farmy Fotowoltaiki SA oraz pozyskanie inwestorów gotowych do realizacji wspólnych projektów.

Kroki milowe związane z realizacją inwestycji w Nagoszynie:
Q2/2021 – uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej
Q2/2021- podpisanie przyrzeczonej umowy zakupu projektu
Q2/2021 – rozpoczęcie budowy farmy w Nagoszynie
Q3/2021 – zakończenie budowy i uruchomienie farmy w Nagoszynie
Q4/2021 – Q1/2022 – wejście spółki na New Connect

Planowana ilość energii wytworzona przez instalację w Nagoszynie i zaplanowana do sprzedaży:

Źródło: Dane z wygranej aukcji OZE nr AZ/8/2020

Produkty

Naszym produktem jest energia elektryczna, która zostanie odsprzedana do krajowego systemy energetycznego. Farmy Fotowoltaiki SA zostały zawiązane w czerwcu 2020 roku. Od czasu powstania spółka realizuje określoną strategię poprzez:

 • pozyskiwanie działek pod farmy o mocy min 1MW,
 • pozyskiwanie kolejnych partnerów i firm projektowo-montażowych,
 • zakup lub dzierżawa gruntów pod budowę farm, lub na własny użytek,
 • rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego,
 • budowa bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm.

Rozpoczęcie pierwszych realizacji planowane jest na czwarty kwartał 2021 roku.

Modele współpracy

Nasz pierwszy model współpracy to budowa farm wraz z partnerem branżowym Columbus Energy S.A. Spółka zakłada współpracę na zasadach wspólnych spółek celowych z partnerem branżowym we własności 50/50 i przez tę spółkę będzie realizować budowę farm dla kolejnych podmiotów. Spółka Farmy Fotowoltaiki SA od 2022 roku planuje rozpocząć konsolidację wyników finansowych z wynikami spółek zależnych, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów.

Źródło: Spółka

Budowa farm fotowoltaiki przypomina budowę nieruchomości, gdzie każda inwestycja jest realizowana w ramach dedykowanej spółki celowej. Posiadacze akcji spółki będą uczestniczyli w zyskach ze wszystkich aktualnie realizowanych, a także przyszłych inwestycjach Farm Fotowoltaiki SA. Ze względu na kooperację z Columbus Energy SA dywidenda liczona będzie z 50% wypracowanego zysku przez spółkę Columbus&Farmy sp. z o.o., w tym z tytułu udziału w zysku spółek od niej zależnych. Na dzień startu emisji spółka pracuję nad powstaniem farm o potencjale produkcji 72 MW. Spółka prowadzi również zaawansowane rozmowy i planuje tworzenie kolejnych farm.

Źródło: Spółka

Drugi model współpracy: W planach jest zakładanie spółek celowych z partnerem, którego wkład w postaci ziemi lub finansów wyniesie 49%. Resztę inwestować będą Farmy Fotowoltaiki SA, rozpoczynając budowę farmy wraz z inwestorem.

Trzeci model współpracy: Ostatnią wersją inwestycji, którą będzie zajmować się spółka to konsolidowanie rynku. Przewidujemy wchodzenie kapitałowe w inne spółki z branży fotowoltaicznej, a także przejmowanie ich w całości z istniejącymi projektami lub gotowymi już farmami.

 1. Strategia rozwoju spółki

Źródło: Spółka

O nas

 • Kamil Kita

  Prezes Zarządu Farmy Fotowoltaiki SA

  Nowe technologie to jego konik. Śledzi nowinki, nawiązuje nowe współprace, w pełni angażuje się w każdy projekt. Wraz z Ofką Piechniczek stworzyli wyjątkowe koncepty m.in. Śląska Prohibicja czy Hornigold Reit znane na całym Górnym Śląsku i nie tylko. W firmach z branży budowlanej, medialnej i szkoleniowej zdobywał wieloletnie doświadczenie handlowe. Obecnie jest Członkiem Zarządu Berg Holding SA oraz Prezesem Zarządu Hornigold Reit SA spółek notowanych na rynku NewConnect. Jest specjalistą w zakresie finansowania zewnętrznego i negocjacji biznesowych. Swoje pasje wykorzystuje w pracy, dbając o profesjonalizm działania w każdej stworzonej marce.
 • Łukasz Górski

  Doradca Zarządu Farmy Fotowoltaiki SA

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność inwestycyjną w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, a od 2014 roku także w branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Posiada ponadto bogate doświadczenie w dziedzinie inwestycji kapitałowych. Obecnie sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółkach portfelowych JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej Columbus Energy SA jednego z liderów branży fotowoltaiki w Polsce.

Fotowoltaika

Fotowoltaika to sprawdzona technologia wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze słońca. Do wytwarzania energii elektrycznej służą panele fotowoltaiczne, które w przypadku farm fotowoltaicznych montowane są na gruncie. Produkowana w ramach farm fotowoltaicznych energia przesyłana jest do sieci energetycznej i odsprzedawana na podstawie umowy PPA (Power Purchase Agreements) dużym podmiotom energetycznym lub instytucjonalnym.

Farmy fotowoltaiczne doskonale wpisują się w trend pozyskiwania bezemisyjnej energii odnawialnej, pochodzącej z naturalnego i niemal niewyczerpanego źródła. Panele fotowoltaiczne są bardzo mało inwazyjne dla otaczającego je środowiska, gdyż są bezgłośne, a urządzenia dodatkowe wytwarzają hałas zbliżony do ludzkiego szeptu.  Profesjonalnie projektowane i budowane instalacje są także w zasadzie bezawaryjne. Komponenty posiadające kilkudziesięcioletnią gwarancję tworzą dobrze funkcjonującą, praktycznie niewymagającą ludzkiego zaangażowania farmę fotowoltaiczną.

Farma fotowoltaiczna to instalacja o dużej mocy pozwalająca na wysokie uzyski energii, które następnie są dystrybuowane do lokalnej sieci energetycznej, z sieci zaś do odbiorców indywidualnych. W celu budowy farmy fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków i uzyskanie koncesji oraz pozwoleń. 

Teren pod farmę fotowoltaiczną powinien:

 • Mieć powierzchnię 2 ha lub większą – jest to minimalna wielkość działki, którą zajmie instalacja.
 • Posiadać IV klasę gruntu, lub niższą.
 • Być płaski lub skierowany na południe. 
 • Nie być zacieniony – oznacza to, że  w okolicy nie mogą znajdować się wysokie drzewa i budynki. 
 • Znajdować się stosunkowo blisko sieci energetycznej. 
 • Posiadać dojazd. 

W celu budowy farmy fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków i uzyskanie koncesji oraz pozwoleń.

Rynek

Rozwój fotowoltaiki w Polsce znacznie przyspieszył w ostatnich latach, co pokazują dynamicznie zmieniające się wartości mocy zainstalowanej w PV. Wzrost zainstalowanych mocy w ostatnich latach można dostrzec w każdym segmencie instalacji fotowoltaicznych.

Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna (źródło). W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł (źródło), a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija (źródło).

Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej.
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, Raport IEO Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020

Jak podało Ministerstwo Energii, wyniki przeprowadzonych analiz wskazują stosunkowo dużą zmianę w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w perspektywie 2040 r. Moc osiągalna źródeł wytwarzania może wzrosnąć z ok. 46 GW w 2018 r. (37,3 GW w 2015 r.) do ok. 59 GW w 2030 r. (wzrost o ok. 58%) i do 72 GW w 2040 r., co oznacza niemal podwojenie mocy w tym okresie (93%). Stopniowo wzrasta w bilansie mocy udział źródeł odnawialnych – z 18% w 2015 r. do ok. 40% w 2030 r. i 50% w 2040 r. Wpływ na to ma w szczególności przyrost mocy fotowoltaicznych oraz mocy wiatrowych (źródło).

Aktualności

08 marca 2021 r.

W #15 odcinku CrowdTalks Michał Stanek rozmawiał z Prezesem Zarządu spółki Farmy Fotowoltaiki SA – Kamilem Kitą. Z wywiadu dowiesz się więcej o koszcie budowy farmy o mocy 1mW, wizji rozwoju firmy i jej projektach, a także, na jakie stopy zwrotu można liczyć przy inwestycji w farmy fotowoltaiczne:

Podczas rozmowy z inwestorzy.tv Prezes zarządu Farmy Fotowoltaiki Kamil Kita opowiedział o modelu biznesowym Spółki, jej bieżących i przyszłych realizacjach, a także o celu, na jaki zostaną przeznaczone zebrane środki w trakcie kampanii oraz planie wejścia na giełdę:

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Strategia spółki na lata 2021-2023Pobierz
 • Suplement nr 1 do informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 8 marca 2021 rokuPobierz
 • Uchwała nr 5 NWZ Farm Fotowoltaiki z dnia 15_02_2021Pobierz

Pytania

Czym jest kampania crowdfundingowa?

Crowdfunding udziałowy, (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z kilku kroków, jednym z nich będzie podpisanie formularza zapisu na akcje profilem zaufanym:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – W pierwszej wiadomości e-mail o tytule „Dokończ proces zapisu na akcje” otrzymasz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w drugiej otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Czy w emisji dostępny jest tylko jeden pakiet?

Tak, w emisji spółki Farmy Fotowoltaiki SA dostępny jest tylko jeden pakiet niezależnie od ilości nabywanych akcji.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Farmy Fotowoltaiki SA?

Zapisy na akcje Spółki będą przyjmowane od dnia 09.03.2021 od godz. 9.00. Decyduje kolejność złożenia zapisu i jego opłacenia, tj. wpływu środków na rachunek Spółki, co oznacza, że w wypadku osiągnięcia 100% celu emisja zostanie zakończona i kolejne osoby nie będą mogły nabyć akcji. Przydział akcji zostanie dokonany w ciągu 14 dni od zakończenia emisji, o czym poinformujemy Cię w osobnej wiadomości.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:

– Imię i nazwisko
– Data urodzenia
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Seria i numer dowodu osobistego/paszportu
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku firm to:

– Nazwa firmy
– Numer Nip
– Numer REGON
– Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 050 000 zł?

Celem emisji będzie sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, położonej w Nagoszynie (woj. podkarpackie), która będzie pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną 200 gospodarstw domowych. Pozostałe cele emisji to zatrudnienie, marketing oraz zakup innych gotowych projektów farm fotowoltaicznych.
Zakup innych gotowych projektów związany jest z faktem, że Columbus & Farmy w styczniu 2021 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia projektu fotowoltaicznego we wsi Miejsce Piastowe polegającego na realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 2 × 0,85 MW.

Inwestycja w marketing spółki Farm Fotowoltaiki SA ma służyć wzmocnieniu marki oraz zwiększenie jej zasięgu. Chcemy również zainwestować w kampanie edukacyjne promujące Odnawialne Źródła Energii. Zakładamy, że podjęte działania przełożą się na wzrost rynku, na którym działają Farmy Fotowoltaiki SA oraz pozyskanie inwestorów gotowych do realizacji wspólnych projektów.

Podział środków z emisji kształtuje się następująco:
200 000 PLN – Zakup projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Nagoszynie.
2 600 000 PLN – Budowa farmy o mocy 1 MW w Nagoszynie.
500 000 PLN – Środki obrotowe.
400 000 PLN – Zakup innych gotowych projektów farm fotowoltaicznych.
200 000 PLN – Zatrudnienie.
150 000 PLN – Marketing spółki Farmy Fotowoltaiki SA.

Czy mogę sprzedać akcję przed planowanym wejściem na giełdę?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie fizycznej na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym nabycie akcji następuje z chwilą dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Q Securities S.A. ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Inwestorzy będą mogli kontaktować się bezpośrednio ze Specjalistą Relacji Inwestorskich pod wskazanym w późniejszym etapie adresem e-mail i numerem telefonu. Spółka o swoich wynikach informować będzie poprzez dedykowaną relacjom inwestorskim zakładkę na stronie Farm Fotowoltaiki: https://farmyfotowoltaiki.pl/inwestor/. Inwestorzy mogą również kontaktować się ze spółką pod adresem e-mail: inwestor@farmyfotowoltaiki.pl

Ile akcji spółki Farmy Fotowoltaiki SA Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdfundingowej?

W ramach kampanii crowdfundingowej Inwestorzy mogą objąć nie więcej niż 540.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Czy poza kampanią projekt będzie poszukiwał/potrzebował dodatkowego kapitału?

W momencie osiągnięcia celu kampanii tj. pozyskaniu od Inwestorów kwoty w wysokości 4,05 mln zł, projekt Nagoszyn nie będzie wymagał zasilenia dodatkowym kapitałem.

Jakie są relacje między spółką Farmy Fotowoltaiki SA a Berg Holding SA?

Spółki są powiązane kapitałowo. Farmy Fotowoltaiki SA są spółką zależną, w której obecnie Berg Holding SA posiada 85,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Zaktualizowano dnia: 25.03.2021 r.

Jakie są relacje między spółką Farmy Fotowoltaiki SA a Columbus Energy SA?

Spółki nie są powiązane kapitałowo. Farmy Fotowoltaiki SA oraz Columbus Energy SA realizują wspólnie projekty na podstawie zawartej umowy o współpracy, która realizowana jest z wykorzystaniem spólki Columbus&Farmy sp. z o.o., w której każda ze stron posiada po 50% udziałów.

Czym jest spółka Columbus&Farmy Sp. z o. o.?

Columbus&Farmy Sp. z o.o. jest spółką celową zawiązaną w celu realizacji wspólnych projektów fotowoltaicznych przez Farmy Fotowoltaiki SA oraz Columbus Energy SA.

Czy spółka planuje dokonanie redukcji zapisów na akcje?

Spółka nie planuje dokonania redukcji zapisów na akcje. Decyduje kolejność skutecznego (opłaconego) zapisu, co oznacza, że w wypadku osiągnięcia 100% celu emisja zostanie zakończona i kolejne osoby nie będą mogły nabyć akcji. Może natomiast wystąpić przypadek, w którym ostatni przyjęty zapis złożony będzie na liczbę akcji przekraczającą liczbę tych jeszcze niesubskrybowanych. W takim przypadku zostanie on stosownie zredukowany, a wpłacona nadwyżka zwrócona inwestorowi.

Jaki jest potencjał przedsięwzięcia?

Zarząd Spółki będzie zmierzał do tego, aby od zysku za 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% zysku netto, 10% pozostaje w formie rezerwy na lata następne, pod warunkiem, że spółka posiadać będzie odpowiednią ilość wolnych środków pieniężnych. Faktyczna stopa dywidendy może różnić się od zakładanej, w szczególności ze względu na aktualne zobowiązania Spółki, dostępne, wolne środki pieniężne oraz inne czynniki związane z działalnością Spółki. Zwracamy uwagę, że Zarząd może jedynie rekomendować określony podział zysku, zaś ostateczna decyzja w tej sprawie należy do akcjonariuszy, a nabywcy akcji serii C nie będą posiadać większości pozwalającej na uchwalenie wypłaty dywidendy.

Czyste środowisko to również mocny argument za inwestycją w fotowoltaikę. Odnawialne Źródła Energii  są jedną z wielu możliwości, które pozwalają na zmniejszenie skutków działalności człowieka. Inwestując w Farmy Fotowoltaiki SA, inwestor przyczynia się do poprawy jakości powietrza, w związku z redukcją gazów cieplarnianych, które zostałyby wytworzone w wyniku produkcji energii z konwencjonalnych źródeł.

Czy dywidenda będzie wypłacana tylko od tego jednego projektu?

Nie, nabywane przez inwestora akcje spółki Farmy Fotowoltaiki SA nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, z których spółka będzie uzyskiwać zysk w przyszłości. Ze względu na kooperację z Columbus Energy SA na Spółkę przypadać będzie t 50% wypracowanego zysku netto w ramach tej współpracy.

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:
a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).
b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o podziale którego decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

*Zwracamy uwagę, że Pamiątkowy Certyfikat Inwestora nie jest dokumentem akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

Na kiedy spółka planuje debiut giełdowy na NewConnect?

W ciągu 12 najbliższych miesięcy planujemy wprowadzić akcje spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect (Q4 2021 – 1Q 2022), dając inwestorom płynność w obrocie kapitałem zainwestowanym w spółkę.

Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na działania spółki?

Spółka Farmy Fotowoltaiki SA na dzień 7.03.2021 r. nie odczuła wpływu pandemii Covid-19 na prowadzoną działalność. Nie można jednak zupełnie wykluczyć, że ewentualne nasilenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć wpływ na realizację projektów spółki.

Pakiety

Energetyczna rewolucja(od 450 zł - 60 akcji)

– Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów.
– Pamiątkowy Certyfikat Inwestora.

*W emisji dostępny jest jeden pakiet niezależnie od liczby nabywanych akcji.

Discussion